سوابق کاری و تحصیلی

وکیل پایه یک دادگستــری و مشـاور حقوقـــی

کارشنـــــــاس ارشـــد حقوق خصوصــــــی

قبـول وکـالـت در دعــــاوی حـقوقــی، کیفـــری ثبتـی، خـــانــواده، امــــلاک و اراضـــــی

و  تخــصص در پــرونـــده هــای ملکـــی قـراردادهــای عمومــی و دادگاه تجـدیـد نظــــر،

دیوان عالــی کشــور، دادستانــی کل کشـــور، دیــوان عدالت اداری ، دادگاه هــای نظامـــی

و به خصوص در دادگــــاه انقـــلاب