دلایل انتخاب ما برای مشاوره حقوقی

تخصص، تجارب ارزنده و موثر، صداقت و شفافیت، در دسترس بودن، سهولت و استمرار در پاسخگویی و پیگیری پرونده های موکلین، صداقت در عمل و سرعت و جدیت در اقدام

ادامه مطلب

قانون تجارت

ما با تجربه خود در امور بانکی در کنار شما هستیم.

قانون کیفری

ما با تجربه خود در امور بانکی در کنار شما هستیم.

قانون حقوق مدنی

ما با تجربه خود در امور بانکی در کنار شما هستیم.

قانون صدمه شخصی

ما با تجربه خود در امور بانکی در کنار شما هستیم.

قانون شرکت های بزرگ

ما با تجربه خود در امور بانکی در کنار شما هستیم.

قانون ورشکستگی

ما با تجربه خود در امور بانکی در کنار شما هستیم.
تصویر قانون خانواده
قانون خانواده

قانون خانواده

این قانون شامل حقوق سیاسی مانند حقوق متهم، حق جبران خسارت های وارده و یا درمان حقوقی، حقوق برای شرکت در سیاست و جـامعـه مدنـی، آزادی اجتماعات، حق اجتماع و حق رای، در کنار دیگر .

تصویر قانون حقوق مدنی
قانون حقوق مدنی

قانون حقوق مدنی

این قانون شـامـل حقـوق سیاسی مـاننـد حقـوق متهـم، حـق جبران خســارت هـای وارده و یـا درمـان حقوقـی، حقـوق بـرای شـرکـت در سیـاسـت و جامعـه مـدنـی، آزادی اجتماعات و... در کنار دیگر .

تصویر قانون کیفری
قانون کیفری

قانون کیفری

قانـون جنایـی با جرائـم علیـه نظــم اجتماعی است. تحت صلاحیت ایـن دادگاه قانون مشترک، جنایات مزاحم مستقل و آن اسـت تـا بـه عـوامــل مستقل به پیگـرد قـانـونـی کسانی مجرمین است.

اسماعیل پارسه

وکیل پایه یک دادگستــری و مشـاور حقوقـــی
کارشنـــــــاس ارشـــد حقوق خصوصــــــی
قبـول وکـالـت در دعـاوی حـقوقــی، کیفـــری،
ثبتـی، خــانـواده، امــــــلاک و اراضــــــی و
تخصص در پــــرونـــده هـــای ملکـــــی
قراردادهــای عمومــی و دادگاه تجدید نظــــر،
دیوان عالــی کشــور، دادستانــی کل کشـــور،
دیــوان عدالت اداری ، دادگاه هــای نظامـــی
و به خصوص در دادگــــاه انقـــلاب
ادامه مطلب

فعالیت حقوقی ما

همواره در کنارتان هستیم.


ما در مورد قانون پرشور و ارائه نتایج موفقیت آمیز برای مشتریان ما هستند. وعده ما به همه مشتریان ما این است که ارائه بهترین مشاوره حقوقی و به طور مداوم فراتر از انتظارات خود را.

مرداد. 2
چگونه می توان یک وکیل با کیفیت استخدام کنید

چگونه می توان یک وکیل با کیفیت استخدام کنید

شروع یک سرمایه گذاری جدید می تواند هیجان انگیز و چالش برانگیز است. این مهم است که شما یک وکیل استخدام بیش از حد به عنوان تمام شرکت ها، صرف نظر از اندازه آنها نیاز نمایندگی قانونی. هنگامی که شما شروع کسب و کار خود را، شما را پیدا خواهد کرد که شما نیاز دارید …
مرداد. 2
6 راهنمایی برای جلوگیری از مشاوره حقوقی گران

6 راهنمایی برای جلوگیری از مشاوره حقوقی گران

شروع یک سرمایه گذاری جدید می تواند هیجان انگیز و چالش برانگیز است. این مهم است که شما یک وکیل استخدام بیش از حد به عنوان تمام شرکت ها، صرف نظر از اندازه آنها نیاز نمایندگی قانونی. هنگامی که شما شروع کسب و کار خود را، شما را پیدا خواهد کرد که شما نیاز دارید …